Terms of Service PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Orlowski-Racing-Line

“orl-rc-cars.com”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Sklep „orl-rc-cars.com”, zwany dalej „Sklep” działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę , zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
   1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
   2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
   3. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
   4. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE
  1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu umożliwiający złożenie Zamówienia.
  2. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  3. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  4. PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
  5. PRZEDSIĘBIORCA INDYWIDUALNY – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jednak z treści umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w związku z czym ustawa o prawach konsumenta przyznaje mu w określonym zakresie ochronę przysługującą Konsumentowi
  6. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  7. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.
  8. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem orl-rc.com.
  9. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – ORHMET - M.ORŁOWSKI, M.ORŁOWSKA I M.ORŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Krakowskie Przedmieście 81/6, 00-079 Warszawa, KRS: 0000012349, NIP: 5260158290, REGON: 012280562
  10. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
  11. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
  12. CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt.
 3. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA
  1. Sklep prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet na terenie całego świata.
  2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, zgodne z umową i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
  3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
  4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN), Euro (EUR), Funtach Brytyjskich (GBP) i Dolarach USA (USD) i zawiera wszystkie składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 4. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
  1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem, zgodnie z § 3 pkt 5 oraz 6 Regulaminu.
  2. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
  3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
  4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
   1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
   2. formularz odstąpienia od Umowy Sprzedaży,
   3. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
  5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
  6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana fiskalnym dowodem sprzedaży, który będzie dołączany do Produktu.
 5. SPOSOBY PŁATNOŚCI
  1. Sprzedawca udostępnia następujące elektroniczne sposoby płatności:
   1. Przelewy online (pay-by-link)
   2. System płatności mobilnych BLIK
   3. Karty Kredytowe w walutach PLN, EUR, USD i GBP
   4. Google Pay
   5. Apple Pay
   6. PayPal
  2. Klient dokonuje zapłaty na końcu procesu zakupowego, a przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia.
  3. Nie opłacone zamówienie klienta będzie automatycznie anulowane po upływie 24h od momentu złożenia zamówienia.
  4. Zamówiony Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
 6. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU
  1. Koszty dostawy Produktu, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia.
  2. Wydanie zamówionych Produktów Klientowi odbywa się przez wysyłkę tych Produktów pod wskazany przez Klienta adres za pomocą dostępnych w Sklepie usług spedycyjnych. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z tabelą kosztów wysyłki, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
  3. Opłacone do godziny 15:00 zamówienia wysyłamy w tym samym dniu roboczym. Zamówienia opłacone po godzinie 15:00 wysyłamy w następnym dniu roboczym. Zamówienia opłacone w dni ustawowo wolne od pracy wysyłamy w najbliższym kolejnym dniu roboczym. Orientacyjny termin dostawy jest podawany w opisie dostępnych w Sklepie usług spedycyjnych.
  4. Klient proszony jest o sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy Klient proszony jest o dokonanie wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika takich jak spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki. Klient jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Sklep i przesłać skan podpisanego protokołu.
  5. W przypadku wysyłek poza EU, może wystąpić obowiązek zapłaty dodatkowych opłat celnych lub podatkowych. Wysokość wskazanych opłat jest niezależna od Sprzedawcy i wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa obowiązującego w państwie dostarczenia przesyłki. Wszelkie koszty wynikające z konieczności uiszczenia wskazanych powyżej opłat obciążają Klienta. W niektórych przypadkach, opłata celna może być naliczana przez przewoźnika zgodnie z obowiązującą taryfą.
 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA ZGODNOŚĆ PRODUKTU Z UMOWĄ, REKLAMACJA PRODUKTU
  1. Odpowiedzialność z tytułu braku zgodności Produktu z umową.
   1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za brak zgodności Produktu zawartą umową. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu braku zgodności Produktu z umową są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r., w rozdziale 5a tej ustawy.
   2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
   3. Produkt jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego: jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
    1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Produktów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
    2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
   4. Ponadto Produkt, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
    1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
    2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Produktów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Produktu tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produktu;
    3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;
    4. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać.
   5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności Produktu z umową.
   6. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Produktu z umową określonego w lit. e. jeżeli brak ten podstępnie zataił.
   7. W odniesieniu do Produktu z elementami cyfrowymi, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia Produktu z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
   8. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
   9. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.
   10. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z umową, wartość Produktu zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.
   11. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
   12. Konsument udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od konsumenta Produkt na swój koszt.
   13. Jeżeli Produkt został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Produktu z umową, Sprzedawca demontuje Produkt oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
   14. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Produktu, który następnie został wymieniony.
   15. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
    1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową zgodnie z lit. i. powyżej;
    2. Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z umową zgodnie z lit. k.-m. powyżej;
    3. brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową;
    4. brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych lit. h.;
    5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
   16. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości Produktu zgodnego z umową.
   17. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
   18. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową jest istotny.
   19. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez konsumenta wraz z Produktami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z umową.
   20. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.
   21. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  2. Postępowanie reklamacyjne
   1. Zawiadomienia o braku zgodności Produktu z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@orhmet.com.pl lub pisemnie na adres: Orhmet S.J. Krakowskie Przedmieście 81/6, 00-079 Warszawa
   2. w powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę, jednak ich brak nie stanowi przeszkody dla rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji.
   3. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
   4. w przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem,
   5. odpowiedź na reklamację jest przekazywana w taki sam sposób, w jaki reklamacja została zgłoszona Sprzedawcy.
 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. z dnia 21.02.2020, poz. 287 ze zm.) o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę sprzedaży Produktu na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn w terminie 14 dni. Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient lub upoważniona przez Klienta osoba (nie może to być jednak kurier firmy przewozowej), objął Produkt w posiadanie.
  2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o tym fakcie firmę Orhmet S.J. telefonicznie lub w formie pisemnej np. listownie lub za pomocą poczty elektronicznej (Orhmet S.J. Krakowskie Przedmieście 81/6, 00-079 Warszawa, telefon:+48 602 213 188, shop@orhmet.com.pl). W tym celu Klient skorzystać może z formularza odstąpienia od umowy stanowiącym załącznik do Regulaminu, co jednak nie jest obowiązkowe.
  3. Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, Klient musi poinformować o tym fakcie Orhmet S.J. w ciągu 14 dni od dnia objęcia Produktu w posiadanie.
  4. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Klient ma obowiązek na własny koszt zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: Orhmet S.J. Letnia 6, 05-500 Chyliczki, Polska.
  6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.. Co do zasady, w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Sprzedawca sugeruje obchodzenie się z Produktami i sprawdzanie je w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
  7. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem ust. 9 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
  8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu mu, poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadku Umowy Sprzedaży m.in., w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 9. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu świadczy usługę drogą elektroniczna w postaci udostępniania funkcjonalności konta Klienta. Konto Klienta zostaje utworzone w procesie rejestracji zgodnie z niniejszym paragrafem Regulaminu. Za pośrednictwem swojego konta, Klient może dokonywać zakupów w Sklepie i przeglądać historię dokonanych zakupów.
  2. Klient zakłada swoje konto w Sklepie poprzez:
   1. wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego wymaganymi danymi,
   2. akceptację Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa,
   3. zatwierdzenie formularza rejestracyjnego.
  3. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego przez Klienta jest momentem utworzenia jego konta i zawarcia umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną, o których mowa w ust. 1 powyżej. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail wraz z Regulaminem niezwłocznie po zawarciu Umowy.
  4. Za rejestrację konta Klienta i korzystanie z niego nie są pobierane jakiekolwiek opłaty. Powyższe pozostaje bez wpływu na obowiązek zapłaty przez Klienta świadczeń w związku dokonanymi przez Klienta za pośrednictwem konta zakupami w Sklepie.
  5. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z konta Klienta są następujące:
   1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu;
   2. dostęp do poczty elektronicznej;
   3. przeglądarka internetowa w aktualnej wersji;
   4. zalecane pozostaje włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript, bez których, strona internetowa Sklepu może nie działać poprawnie.
  6. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu i swojego konta w Sklepie zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami. Klient zobowiązany jest do poszanowania praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich przysługujących Sprzedawcy lub osobom trzecim jak również ich dóbr osobistych.
  7. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  8. Zakazane jest podejmowanie działań, które wpływałyby na poprawne funkcjonowanie Sklepu, w szczególności zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w treści zamieszczane na podstronach Sklepu.
  9. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  10. Klient ma prawo do usunięcia swojego konta w każdym czasie. W tym celu Klient powinien zgłosić takie żądanie Sprzedawcy w dowolny sposób w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej.
  11. Sprzedawca usuwa konto Klienta po otrzymaniu jego żądania, o którym mowa w ust. 10 powyżej niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania żądania, w każdym razie w okresie nie dłuższym niż miesiąc od dnia otrzymania żądania.
  12. Z chwilą usunięcia Konta klienta, rozwiązaniu ulega umowa, o której mowa w ust. 3 powyżej zawarta z tym Klientem. Powyższe nie ma wpływu na zawarte za pośrednictwem usuniętego konta umowy sprzedaży Produktów, które zostaną zrealizowane zgodnie z Regulaminem.
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę na zasadach określonych w osobnym dokumencie – „Polityka Prywatności Sklepu”.
  2. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  3. Do umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu, wyłączone zostaje stosowanie „Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów” sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r.
  4. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
  5. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami, Sprzedawca będzie starał się rozwiązać w sposób polubowny z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. Powyższe nie wpływa na jakiekolwiek uprawnienia Klienta wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa do wystąpienia o rozstrzygnięcie sporu zaistniałego ze Sprzedawcą bezpośrednio do sądu powszechnego.
  6. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sądpolubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596 . Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne
  7. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Warszawa, 23 lutego 2023