Privacy Policy PL

Polityka prywatności

Orlowski-Racing-Line

“orl-rc-cars.com”

 1. Postanowienia ogólne
  1. Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe użytkowników (dalej: „Użytkownicy”) niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego „orl-rc-cars.com” (dalej: „Serwis”) oraz zawierania za pośrednictwem Serwisu umów sprzedaży i ich wykonywania.
  2. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 2. Administrator danych

  Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest ORHMET - M.ORŁOWSKI, M.ORŁOWSKA I M.ORŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Krakowskie Przedmieście 81/6, 00-079 Warszawa, KRS: 0000012349, NIP: 5260158290, REGON: 012280562, adres poczty elektronicznej: administrator@orhmet.com.pl (dalej: „Administrator”).

 3. Cel zbierania danych osobowych
  1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu:
   • rejestracji konta użytkownika serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
   • umożliwienia logowania do Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
   • realizacji umowy dotyczącej udostępniania funkcjonalności konta w serwisie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
   • komunikacji z Użytkownikiem (livechat, formularz kontaktowy itp.) (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
   • wykonania obowiązków księgowych i podatkowych nakładanych na nas przez przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
   • windykacji należności art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
   • ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  2. Podanie danych nie jest obowiązkiem Użytkownika ale pozostaje niezbędne do zawarcia umowy za pośrednictwem Serwisu albo skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.
 4. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

  Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP.

 5. Okres przetwarzania danych osobowych

  Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:

  • gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia się roszczeń związanych z jej wykonaniem,
  • gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia się roszczeń związanych z przetwarzaniem danych bez zgody.

  W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej).

 6. Udostępnianie danych osobowych
  1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom świadczącym Administratorowi określone usługi np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym.
  2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 7. Prawa Użytkowników
  1. Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, żądania przeniesienia swoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany do wskazanego odbiorcy – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych przez Administratora jak i przez podmioty, którym dane zostały przez Administratora powierzone, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania swoich danych w celu wynikającym z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).
  2. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres: administrator@orhmet.com.pl
  3. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.
  4. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl), jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).
 8. Pliki cookies
  1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies.
  2. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym.
  3. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.
  4. Szczegóły dotyczące cookies zostały opisane w osobnym dokumencie „Polityka Cookies”.
 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
  1. Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.
  2. Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.
 10. Postanowienia końcowe
  1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.
  2. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.

Warszawa, 23 lutego 2023